Monthly Archives: czerwiec 2020

Termin egzaminu sprawnościowego kandydatów do klasy wojskowej (Oddział Przygotowania Wojskowego) to 7.07.2020 godz. 11.00 – Sala gimnastyczna.

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE

 

Dnia 15 czerwca został rozstrzygnięty Konkurs Poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowany  przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku.  Przyświecał mu piękny cel – rozpowszechnianie historii Polski, przekazywanie wiedzy na temat losów wielu pokoleń Polaków oraz dążenia do odzyskania niepodległości. Edyta Kozikowska z klasy IIW KLASY MUNDUROWEJ Zespołu Szkół Nr2 im.9.Pułku Strzelców Konnych w Grajewie przygotowała własny utwór poetycki o charakterze patriotycznym pt. „Powrót” . Pomoc merytoryczną sprawowała p. Monika Pskowska, nauczyciel języka polskiego. Uczennica tworząc wiersz pragnęła upamiętnić swojego dziadka Franciszka Śmiarowskiego, wieloletniego więźnia obozów koncentracyjnych. Edyta Kozikowska została doceniona przez Komisję Konkursową i znalazła się w gronie finalistów III edycji konkursu w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Trzymamy kciuki, by nasza Edyta otrzymała tytuł laureata podczas jesiennej Gali podsumowującej konkurs.

Jednostka  zawsze blisko ucznia!

Monika Pskowska

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych

24.08.2020r. /poniedziałek/ godz. 8.00

Historia /1dsp, 1aesp, 1w, 1d, 1ad/

Historia i społeczeństwo /3d/

24.08.2020r. /poniedziałek/ godz. 8.00

Rachunkowość finansowa /2e/

25.08.2020r. /wtorek/ godz. 11.00

Język niemiecki /1d, 2w, 3d, 3e/

25.08.2020r. /wtorek/ godz. 8.00

Fizyka /1ad/

25.08.2020r./wtorek/ godz. 8.00

Matematyka /1ad, 1w, 2a, 1e, 1d, 1dsp/

26.08.2020r./środa/ godz. 8.00

Język polski /2a, 2w, 1ad/

26.08.2020r./środa/ godz. 8.00

Wiedza o kulturze /1d/

Zagadnienia:

matematyka klasy: 1e, 2a i 1dSP

język polski klasy: 2a, klasa 1, 2w

rachunkowość finansowa: klasa 2e

Zagadnienia na poprawę z historii
Klasy pierwsze po podstawówce – NOWA Podstawa programowa

1.Przedstaw role jaka pełnili w społeczeństwie kapłani.
2.Wyjaśnij, czym jest Biblia i jakie ma znaczenie dla Żydów i chrześcijan?
3.Wyjaśnij, czym jest niewola babilońska?
4.Wymień prawa i obowiązki obywatela w polis greckim.
5.Opisz krótko ustrój Sparty.
6.Wyjaśnij na czym polegało spartańskie wychowanie?
7.Przedstaw strukturę społeczeństwa Aten.
8.Przedstaw procedurę ostracyzmu.
9.Wyjaśnij przyczynę wojen grecko – perskich.
10.Wymień największe bitwy Aleksandra Wieckiego w wojnie z Persją.
11.Wymień urzędników rzymskich.
12.Wyjaśnij pojęcie republika.
13.Wyjaśnij, kim byli Patrycjusze i jaka role pełnili w Republice Rzymskiej?
14.Podaj przyczyny wojen punickich.
15.Podaj przyczyny upadku republiki rzymskiej.
16.Wymień 6 największych osiągnieć cywilizacyjnych starożytnego Rzymu i uzasadnij swój wybór.
17.Podaj przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego.
18.Podaj przyczyny prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie.
19.Wyjaśnij, który władca i dlaczego wprowadził zasadę tetrarchii w Cesarstwie Rzymskim?
20.Wyjaśnij, jakie były przyczyny rozłamy w chrześcijaństwie?
21. Wymień 5 dogmatów Islamu.
22.Wymień największe osiągnięcia arabskie w nauce.
23. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach powstało pastwo kościelne?
24.Podaj pełna nazwę państwa niemieckiego jaka miało w średniowieczu.
25.Podaj przyczyny sporu o inwestyturę
26.Wymień postanowienia konkordatu w Wormacji.
27.Podaj przyczyny wypraw krzyżowych o Ziemi Świętej?
28.Wymień zakony powstałe podczas krucjat i wyjaśnij, jaka była różnica między nowopowstałymi a istniejącymi zakonami?
29.Wyjaśnij, jakich narzędzi używano w średniowieczu w rolnictwie i jaki miały wpływ na rozwój wsi?
30.Przedstaw strukturę społeczna miasta średniowiecznego.
31.Wyjaśnij, który władca i dlaczego nadał Wielka Kartę Swobód?
32.Podaj przyczynę przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
33.jakie ziemie zajął Niemcom B. Chrobry
34.Podaj następstwa zjazdu w Gnieźnie w 100 roku?
35. Podaj przyczyny przyjęcia chrztu Polski.
36. Podaj przyczyny wprowadzenia rozbicia dzielnicowego Polski w 1138 roku
37.Podaj przyczyny sprowadzenia do Polski zakonu Krzyżackiego.
38. Wymień największe osiągnięcia polityczne (4) Kazimierza Wielkiego.
39.Podaj przyczyny zawarcia unii polsko – litewskiej w Krewie.
40.Podaj przyczynę wybuchu wojny trzynastoletniej w XV wieku

Zagadnienia na poprawę z historii i społeczeństwo
Klasa 3 d
HiS

1.Wymień ziemie, jakie zajął Niemcom B. Chrobry?
2. Wymień następstwa polityczne zjazdu w Gnieźnie w 100 roku.
3. Podaj przyczyny przyjęcia chrztu Polski.
4. Podaj przyczyny wprowadzenia rozbicia dzielnicowego Polski w 1138 roku
5. Podaj przyczyny sprowadzenia do Polski zakonu Krzyżackiego.
6. Wymień największe osiągnięcia (4) Kazimierza Wielkiego.
7. Podaj przyczyny zawarcia unii polsko – litewskiej w Krewie.
8. Podaj przyczynę wybuchu wojny trzynastoletniej w XV wieku
9. Który władca Prus złożył hołd lenny Zygmuntowi Staremu?
10. Która unia polsko litewska jest unia realna i kiedy została podpisana?
11. Wymień postanowienia konfederacji warszawskiej z XVI w. wieku.
12. Podaj przyczyny wojen polsko szwedzkich w XVII wieku.
13. Z jakimi państwami polska prowadziła wojny w XVII wieku
14. Wymień przyczyny zawiązania konfederacji barskiej
15. Wymień przywódców konfederacji targowickiej.
16. Wymień (6 ) postanowień Sejmu Wielkiego.
17. Podaj przyczynę wybuchu powstania kościuszkowskiego.
18. Wymień największe bitwy powstania kościuszkowskiego.
19. Podaj przyczyny (6) upadku powstania państwa polskiego w XVIII wieku.
20. Na mocy jakiego traktatu zostało utworzone Księstwo Warszawskie w XIX wieku?
21. Wymień ziemie z jakich zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
22. Podaj przyczynę wybuchu powstania listopadowego.
23. Podaj daty trzech rozbiorów.
24. podaj daty (4) powstań w XIX wieku na ziemiach polskich
25. Podaj przyczynę wybuchu powstania styczniowego
26. Podaj następstwa upadku powstania styczniowego.
27. Kto nadał Polakom akt 5 listopada w 1916 roku?
28. Wyjaśnij z czyjej inicjatywy został utworzony Legion Puławskiego podczas I wojny światowej?
29. Wyjaśnij, który prezydent USA upomniał się za Polska podczas I wojny światowej?
30. Podaj przyczynę wybuchu powstania wielkopolskiego.
31. Podaj daty trzech powstań śląskich.
32. Podaj dokładne daty uchwalenia dwóch konstytucji Polski okresu międzywojennego.
33. Wymień Prezydentów Polski okresu międzywojennego.
34. Podaj przyczynę wybuchu przewrotu majowego w 1926 roku
35. Podaj pełna nazwę państwa polskiego, podczas rządów komunistów po II wojnie światowej.
36. Wymień przywódców armii Krajowej.
37. Rozwiń skróty: PKWN, PZPR
38. Podaj przyczynę wybuchu powstania warszawskiego.

Zagadnienia na poprawkę z historii
Klasy: 1w, 1d, 1ad po gimnazjum

Zagadnienia na poprawę z historii

1.Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej na mapie politycznej Europu.
2. Wyjaśnij, co regulował mały traktat wersalski?
3.Podaj przyczyny wybuchu światowego kryzysu gospodarczego.
4.Rozwiń skróty: NSDAP, BBWR
5.Jakie wydarzenie nazywane jest nocą długich noży?
6.Jakie wydarzenie nazywane jest nocą kryształową?
7.Jakie państwa, i w którym roku podpisały układ w Rapallo?
8.Podaj przyczynę wybuchu II powstania śląskiego.
9.Wymień daty trzech powstań śląskich
10.Wymień postanowienia pokoju ryskiego z 1921 r.
11. Wymień chronologicznie prezydentów II Rzeczypospolitej.
12. Po jakich wydarzeniach została uchwalona nowela sierpniowa?
13. Wymień największe bitwy kampanii wrześniowej (6).
14.Czym uzasadniał Stalin wkroczenie wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r.?
15.Jaka woja podczas drugiej wojny światowej nazywana jest zimową wojną?
16. W jakim państwie i kiedy zostało utworzone państwo Vichy?
17. Pod jakim kryptonimem przygotowywany był plan w dowództwie niemieckim ataku na ZSRR ?
18.Podaj datę i miejsce ataku wojsk japońskich na USA.
19.Podaj miejsca spotkań Wielkiej Trójki.
20. Wymień postanowień konferencji w Teheranie.
21. Z jakich dystryktów składało się Generalne Gubernatorstwo?
22. Jaką funkcję podczas II wojny światowej pełniła Rada Narodowa RP?
23.Podaj datę powstania AK i wymień jej przywódców.
24. Kiedy został podpisany i czego dotyczył podpisany układ Sikorski Majski?
25.Wyjasnij w kilku zdaniach, jakie zmiany wprowadzili w polskiej gospodarce polscy komuniści przejmując władzę po II wojnie światowej?
26.Wyjaśnij znaczenie 4 literek D dotyczące Niemiec po II wojnie światowej.
27..Kto reprezentował stronę Polską na Konferencji w Paryżu w 1919r.?
28.Gdzie, i w którym roku miał miejsce marsz czarnych koszul?
29.Podaj przyczyny dokonanego przewrotu majowego w Polsce przez obóz Piłsudskiego.
30.Podaj przyczyny wybuch wojny polsko – bolszewickiej w 1919 roku.
31.Z jakimi państwami sąsiadowała Polska w okresie międzywojennym?
32. Wymień sankcje polityczne i gospodarcze, jakie zostały nałożone na państwo niemieckie po I wojnie światowej?
33.Wyjaśnij w kilku zdaniach, jakie kompetencje otrzymał Prezydent RP w myśl konstytucji kwietniowej z 1935 roku?
34. Kto był twórcą Centralny Okręg Przemysłowy i w którym roku powstał COP?
35. Wyjaśnij w kilku zdaniach, co oznaczała powszechna kolektywizacja wprowadzona w Związku Radzieckim w 1928 roku?
36. Na czym polegała wprowadzona zasada interwencjonalizmu wprowadzona po wielkim kryzysie gospodarczym?
37.Co było powodem rozpoczętej wojny celnej między Niemcami a Polakami w 1925 roku?
38. Wyjaśnij, czego dotyczyły Ustawy Norymberskie wydane w 1936 roku w Niemczech?
39. Pod jakim kryptonimem przygotowywany był w dowództwie niemieckim plan ataku Polskę?

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce obowiązują nowe terminy rekrutacji do szkół.

W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie podanie można dostarczyć w następujący sposób:
1. Wydrukowane podanie ze strony internetowej wypełnij w domu i wyślij na adres szkoły – Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja do klasy pierwszej”
2. Przyjedź do szkoły i wypełnij osobiście podanie w sekretariacie.
3. Wypełnij podanie (dokument MS WORD), zapisz dokument i wypełniony prześlij na adres e-mail: rekrutacja.zsnr2grajewo@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Rekrutacja do klasy pierwszej”.

UWAGA – w pierwszym etapie wymagamy tylko podania (podanie będzie przyjęte bez podpisu i załączników). Załączniki dostarczycie w drugim etapie rekrutacji po otrzymaniu świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej.

Dokumenty do pobrania