Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, który reprezentowany jest przez Dyrektora -mgr inż. Marcina Bobrowskiego.
 2. Kontakt do Administratora: tel. +48 86 272 31 81, email: zsnr2grajewo@wp.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Iwoną Malczyk, z którym mogą Państwo się skontrować pisząc na malczyk@togatus.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności statutowych:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół nr 2 w Grajewie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół nr 2 w Grajewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  3. rekrutacji, promocji Szkoły o na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
  4. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  5. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być m.in. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.
 4. Upoważnienia wskazane w pkt 7 od a do e może Pani/Pan wykonać składając/przesyłając odpowiedni wniosek na adres siedziby szkoły bądź też przesyłając wniosek w formie elektronicznej na adres inspektora ochrony danych- malczyk@togatus.pl. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 6. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatywanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego.