Symbol cyfrowy zawodu: 351406
Typ szkoły: technikum
Długość nauki: 5 lat
Uzyskane wykształcenie: średnie

 

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także nauczą się innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

 

Przedmioty zawodowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • Projektowanie oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym: matematyka.

 

Gdzie może pracować technik programista?

Dzięki postępującej cyfryzacji i automatyzacji – zapotrzebowanie na pracowników, którzy są w stanie przygotować przedsiębiorstwa od strony technologicznej, będzie tylko rosło. Technik programista znajdzie zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze. Może znaleźć również zatrudnienie w szeroko pojmowanych mediach – przy projektowaniu i produkcji gier komputerowych, filmach oraz programach telewizyjnych, a także na platformach internetowych.

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

 

Umiejętności, cechy psychologiczne i uzdolnienia, które są przydatne w zawodzie technika programisty

 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
 • dobra sprawność manualna,
 • spostrzegawczość,
 • logiczne, analityczne myślenie
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • podatność na innowacje.

 

Praktyki: W trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie III i IV w wybranej przez siebie firmie z branży informatycznej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik programista zdają egzaminy w kwalifikacjach:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Kształcenie w ramach każdej kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z  suplementem w języku angielskim.

 

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

 

Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje webowe, desktopowe i mobilne, tworzenie stron WWW oraz bazy danych to jest zawód dla Ciebie !