W roku szkolnym 2022/2023 funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie pełni nauczyciel przedmiotów informatycznych – mgr inż. Paulina Agnieszka Skorupa.

Drodzy Uczniowie!
Bardzo mi miło i dziękuję, że obdarzyliście mnie zaufaniem i w tajnym głosowaniu zdecydowaliście, abym w roku szkolnym 2022/2023 pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Jestem dla Was i jak będziecie mieli jakiekolwiek problemy, wątpliwości, ale również pomysły, którymi chcielibyście się podzielić to zapraszam do kontaktu.

Od poniedziałku do piątku możecie mnie spotkać na korytarzu szkolnym.
W każdą środę w godz. 10:40-11:40 jestem do Waszej dyspozycji w pracowni komputerowej nr 1.
Zawsze możecie do mnie napisać wiadomość za pośrednictwem Messengera lub Librusa.

Wasze prawa możecie znaleźć w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – Rozdział VI Uczniowie Zespołu Szkół, § 30 – str. 19 – Prawa Ucznia. W Statucie Szkoły znajdziecie również Wasze obowiązki – Rozdział VI Uczniowie Zespołu Szkół, § 31 – str. 20-21 – Obowiązki Ucznia.

Zachęcam do zapoznania się ze Statutem Szkoły oraz ze Szkolnymi Zasadami Oceniania (SZO). Wszelkie informacje dotyczące Funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie znajdują się w Regulaminie.

Pozdrawiam serdecznie

Paulina Skorupa


WYDARZENIA WAŻNE LINKI I TELEFONY REGULAMIN

 

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 3. Konwencja o Prawach Dziecka
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 oraz Dz. U. 2022 poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089)
 5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 września 2022 r. ( Dz. U. 2022 poz. 2230)
 6. Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

 

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia i w jakich sytuacjach należy się do niego zwrócić?

1.  Rzecznikiem Praw Ucznia jest osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia.
2. Uczeń może się do niego zwrócić w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.
3. Rzecznik Praw Ucznia może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale również grupy lub całej klasy.
4. Rzecznik Praw Ucznia rozpatruje dwa rodzaje spraw:

 • pisemne (podpisane), które wymagają interwencji u nauczyciela, wychowawcy, dyrektora, organu prowadzącego lub nadzorującego,
 • ustne, dotyczące konkretnego problemu i wymagające interwencji.
5. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli, pracowników administracji szkoły oraz rodziców.

 

Rzecznik Praw Ucznia nie wyręcza w obowiązkach wychowawców klas:

 • uczeń, który ma problem najpierw zgłasza się do wychowawcy klasy,
 • gdy wychowawca nie może rozwiązać problemu uczeń zgłasza się do Rzecznika Praw Ucznia,
 • ostatecznie uczeń może zgłosić się do Dyrektora Szkoły.

 

Do zadań i obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 • znajomość Statutu Szkoły, regulaminów wewnątrzszkolnych oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia,
 • zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli m.in. poprzez informowanie o prawach ucznia i sposobie ich dochodzenia,
 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 • egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 • interwencja w razie naruszani praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 • współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz Pedagogiem Szkolnym,
 • składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu,
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 • informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
 • kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych,
 • składanie sprawozdania ze swojej działalności na koniec roku szkolnego.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Specjalistów Szkolnych, Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu,
 • po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.

 

Ważne linki (wystarczy kliknąć):

 

Ważne telefony:

 • 234 72 12 – Policyjny telefon zaufania
 • 0 800 39 22 18 – dyżury policyjnej infolinii – bezpłatny
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 801 12 00 02 – Niebieska Linia /dla dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie/
 • 233 82 10 – telefon zaufania – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
 • 116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.
Telefon: (22) 583 66 00
www.brpd.gov.pl