Technik żywienia i usług gastronomicznych – osoba, która potrafi profesjonalnie przygotować potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii, fachowo organizuje pracę w gastronomii, ocenia jakość żywności  i prawidłowo ją przechowuje, aranżuje stół na przyjęcia okolicznościowe, planuje i organizuje usługi gastronomiczne, zna podstawowe diety, sporządza jadłospisy

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • zakłady typu otwartego: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi
 • zakłady gastronomiczne typu zamkniętego: pensjonaty, domy wczasowe, szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki
 • firmy cateringowe
 • prowadzenie własnej firmy gastronomicznej
 • zakłady pracy zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywienia
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowe

 

DALSZA KARIERA ZAWODOWA PO TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 • studia na kierunku związanym z żywieniem i dietetyką bioinżynieria produkcji żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, dietetyka, towaroznawstwo
 • studia na kierunku związanym z zarządzaniem gastronomią i hotelarstwem
 • studia na kierunku związanym z promocją i marketingiem usług

 

PERSPEKTYWY ROZWOJU ZAWODOWEGO:

 • kucharz
 • intendent
 • dietetyk
 • technolog żywienia
 • specjalista ds. zdrowego żywienia
 • organizator przyjęć okolicznościowych
 • organizator cateringu
 • kierownik zakładu gastronomicznego
 • menadżer

 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • odpowiedzialność,
 • systematyczność,
 • otwartość na ludzi,
 • samorealizacja,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • optymizm,
 • umiejętność przekonywania,
 • uczciwość,
 • logiczne i analityczne myślenie.

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, procesy technologiczne w gastronomii, zasady żywienia, dietetyka w praktyce, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,  działalności gospodarcza w branży gastronomicznej, usługi gastronomiczne, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, kompetencje personalne i społeczne, język obcy zawodowy.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym: biologia

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:

W trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie III i IV w wybranej przez siebie firmie z branży gastronomicznej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

 

Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdają egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

 • Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu gastronomicznego.
 • Poznanie technologii sporządzania potraw i napojów.
 • Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych i pomocniczych w zakładzie gastronomicznym.
 • Poznanie roli i zasad funkcjonowania zakładu gastronomicznego w praktyce.
 • Poznanie systemu normalizacji stosowanego w gastronomii.

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Poznanie działalności usługowej zakładów gastronomicznych.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania produkcji gastronomicznej zgodnej z obowiązującymi standardami zdrowotnymi.
 • Wykonywanie usług gastronomicznych i cateringowych.
 • Rozliczanie kosztów usług gastronomicznych i cateringowych.

 

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z  suplementem w języku angielskim.

 

Jeśli interesują Cię: zdrowe żywienie, najnowsze techniki kulinarne, umiejętność sporządzania diet, organizowanie usług gastronomicznych to jest zawód dla Ciebie !

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych – Prezentacja