TECHNIK EKONOMISTA – DOBRY WYBÓR NA PRZYSZŁOŚĆ

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

„Idee i pomysły ekonomistów, zarówno złe jak i dobre, mają większą moc oddziaływania niż się wydaje. Nic innego nie kształtuje świata aż w takim zakresie. Nawet ludzie praktyczni, którzy sądzą, że są wolni od jakiegokolwiek intelektualnego wpływu, tak naprawdę są niewolnikami poglądów jakiegoś – nawet czasem dawno już zmarłego – ekonomisty” 

M. Keynes

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.

 

CECHY ZAWODU:

 • prestiżowy i atrakcyjny,
 • z wielkimi tradycjami,
 • stwarza szerokie możliwości zatrudnienia:
  • w firmach prowadzących działalność gospodarczą,
  • w biurach rachunkowych,
  • w firmach i jednostkach finansów publicznych,
  • w instytucjach budżetowych i finansowych.

 

KTO POWINIEN WYBRAĆ TEN ZAWÓD? 

Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się pracą biurową,
 • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
 • wykazują się aktywnością,
 • posiadają umiejętności organizatorskie.
 • wykazują się samodzielnością i odpowiedzialnością.
 • są otwarte na innowacje

 

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM :

 • Ekonomista,
 • Księgowy
 • Bankowiec,
 • Doradca finansowy,
 • Doradca inwestycyjny,
 • Agent ubezpieczeniowy,
 • Asystent menedżera, Menedżer

 

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW EKONOMISTÓW

 • urzędy administracji
 • urzędy skarbowe,
 • biura księgowe,
 • banki,
 • sekretariaty,
 • agencje celne,
 • biura maklerskie,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • własna firma,
 • firmy produkcyjne,
 • firmy handlowe i usługowe
 • i wiele innych

 

JAKICH UMIEJĘTNOŚCI UCZY SIE U NAS TECHNIK EKONOMISTA? 

W trakcie nauki uczymy  praktycznych umiejętności  zawodowych:

 • zakładania biznesu,
 • organizowania własnej działalności gospodarczej,
 • pisania biznesplanów,
 • obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych, księgowych, płacowych, kadrowych, biurowych, magazynowych, sprzedażowych,
 • interpretowania i  stosowania  przepisów  prawa  gospodarczego,  finansowego,
 • podatkowego,
 • organizowania skutecznego marketingu i sprzedaży,
 • posługiwania się  językiem  obcym  ekonomicznym  w  kontaktach  z kontrahentami i instytucjami,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, handlowych i finansowych,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń  i  składek  pobieranych  przez  Zakład  Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń   finansowych   z   kontrahentami   i   podmiotami   rynku finansowego,
 • prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • prowadzenia spraw kadrowych,
 • prowadzenia rachunkowość firm i instytucji,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • przeprowadzania kontroli  dokumentów  księgowych  oraz  poprawiania  błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pracy w zespole, prowadzenia negocjacji,
 • etyki biznesu,
 • planowania własnej kariery zawodowej.

 

JAK UCZYMY? 

 • Uczymy w cyklu pięcioletnim, wykorzystując aktywne metody nauczania.
 • Zajęcia prowadzone   są   w   bogato   wyposażonych   w   środki   dydaktyczne i audiowizualne  salach  lekcyjnych  oraz  pracowniach  specjalistycznych,  przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących programów finansowo-księgowych.
 • Na zajęciach pracujemy z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń oraz pełną dokumentacją zgłoszeniową, rozliczeniową oraz księgową.
 • Uzupełnieniem nauki w szkole są praktyki zawodowe.
 • Uczestniczmy również w wielu olimpiadach, konkursach z zakresu ekonomii.
 • Kształcenie w  zawodzie  technik  ekonomista  zapewnia  osiągnięcie  kwalifikacji  właściwych dla tego zawodu, jak również pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności o  charakterze ogólnokształcącym  i  ogólnoekonomicznym,  która  pozwoli  na  szybkie  przekwalifikowanie się, lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
 • W procesie  nauczania  kładziemy  szczególny  nacisk  na  kształtowanie  takich  cech i postaw  jak:  komunikatywność,  uczciwość,  rzetelność,  umiejętność  współdziałania, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.
 • Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (95- 100%)

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, podatki i płace, praktyka zawodowa, działalność przedsiębiorstwa, statystyka i analiza ekonomiczna, rachunkowość.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka 

 

PRAKTYKA ZAZWODOWA:

W trakcie nauki uczeń odbywa  4-tygodniowa praktyka zawodowa w klasie III i IV realizowana  częściowo  za  granicą  oraz  w różnorodnych firmach i instytucjach naszego kraju. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista zdają egzaminy w kwalifikacjach:

EKA.04. – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z  suplementem w języku angielskim.

 

Po zdaniu egzaminu maturalnego większość absolwentów podejmuje kontynuację kształcenia na  studiach  wyższych.  Kontynuacja  nauki  na  kierunku  „Rachunkowość”  oraz  3  letnia praktyka zawodowa pozwala na zdobycie Certyfikatu Ministerstwa Finansów na samodzielne prowadzenie biura rachunkowego.

 

STUDIA – JAKIE , GDZIE? 

Absolwent  może  kontynuować  i  doskonalić  swoje  kwalifikacje  w  ramach  studiów

licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce,  na przykład:

 • wydział Humanistyczno-Ekonomiczny PWSZ w Suwałkach (ekonomia, finanse i
 • rachunkowość)
 • wydział Ekonomii i Zarządzania – Uniwersytet w Białymstoku (ekonomia,
 • zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze)
 • wydział Nauk Ekonomicznych – Uniwersytet Warszawski (bankowość, finanse i
 • rachunkowość, statystyka i ekonometria)
 • wydział Nauk Ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poznaniu,
 • Gdańsku (ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie).

 

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANYCH Z EKONOMIĄ: 

 • Ekonomia,
 • Zarządzanie,
 • Rachunkowość,
 • Finanse i bankowość,
 • Ekonomika menedżerska,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

ATUTY  NASZEJ  SZKOŁY,  KSZTAŁCĄCEJ  (Z  WIELOLETNIĄ  TRADYCJĄ)  UCZNIÓW W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA:

1 Przygotowuje   do   zawodu,   który   jest   szerokoprofilowy,   a   to   oznacza,  że  można uzyskać    pracę  wszędzie ,  gdzie  prowadzona  jest  działalność  gospodarcza  (biuro,  księgowość,  magazyn,  obsługa  klienta,  kasa  itp.)  oraz  w  jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe.
2 Oprócz  przedmiotów  ogólnokształcących  typu  język  polski,  matematyka,  historia  itd.  poznaje  się  przedmioty  zawodowe  takie  jak:  przedsiębiorca  w  gospodarce rynkowej,  działalność  przedsiębiorstwa, kadry  i  płace,  biuro  rachunkowe, analiza ekonomiczna  i  sprawozdawczość, marketing,  rachunkowość  finansowa,  język  obcy zawodowy  w  branży  ekonomicznej (odróżnia  nas  to  od  liceum  ogólnokształcącego proponującego   kierunek   menedżerski   lub   ekonomiczny, w   którym  nie   ma przedmiotów zawodowych ).
3 Nauka trwa 5 lat, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.
4 Po   zakończonej   nauce   jest  się    atrakcyjniejszym   kandydatem   dla przyszłego pracodawcy , ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem  zawodowym-  dzięki  odbytym  praktykom, tj.  w  drugiej  i  trzeciej  klasie (przez trzy tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.
5 Nabywa  się  praktyczne  umiejętności  zawodowe,   dzięki  czemu  możemy  pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów  i  rozchodów,  jak  wypełnić  deklarację  podatkową  PIT,  VAT  7,   obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji.
6 Uczy  jak  kształtować  swój  wizerunek ,  jak  ubrać  się  do  pracy,  w  podróż  służbową, na bankiet, jak prowadzić negocjacje, jak rozwiązywać konflikty  w pracy, jak napisać biznes plan.
7 W  trakcie  nauki  organizowane  są  wycieczki  do  zakładów  produkcyjnych,  urzędów, banków  –  co  daje  możliwość  poznania  przyszłych  miejsc pracy   oraz   nabywania umiejętności załatwiania różnych spraw urzędowych.
8 Rozwijana  jest  kreatywność,  przedsiębiorczość  dzięki  pracy  w  samorządzie uczniowskim i różnych kołach zainteresowań.
9 Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów  – dla uzdolnionych organizowane są zajęcia  poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji.
10 Po  ukończeniu  szkoły,  uczniowie  mogą  przystąpić  do  zewnętrznego  egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe,  a  po  jego  zdaniu  otrzymują  certyfikat w języku  angielskim  –  co  może  znacznie  ułatwić  poszukiwanie  pracy  za  granicą  w wyuczonym zawodzie.
11 Dzięki  wiedzy  zdobytej  w  technikum  łatwiej  jest  studiować  na  uczelniach ekonomicznych,  a  studenci  uzyskują  wyższe  wyniki  w  nauce i  otrzymują  stypendia naukowe.
12 Ukończenie  technikum  ekonomicznego  nie  zawęża  możliwości  studiowania  tylko  na uczelniach  ekonomicznych,  można  studiować  dowolny  kierunek,  ale  mając  dyplom technika -ekonomisty  można  równocześnie  studiować  i  pracować , zarabiając  na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności.
13 Szkoła  ciągle  się  unowocześnia,  dostosowuje  się  do  wymogów  rynku  pracy , uczniowie  potrafią  obsługiwać  programy  komputerowe  INSERT  do  prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie.
14 Nauczyciele  są  kompetentni,  życzliwi  i  ciągle  podnoszą  swoje  kwalifikacje ,  znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu np. miejsca praktyki.

Dlatego  przyjdź  do  Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.  Doskonale  przygotujemy  Cię  do wejścia na rynek pracy, wykonywania wyuczonego zawodu.

Postaw na zawód!!!