Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie  absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w  warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych  wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne  wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z  organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania,  transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w  różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z  badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia,  wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą  produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych  jak również wykonywanie typowych prac biurowych.
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach  pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych  stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności  z zakresu finansów i rachunkowości.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista zdają egzaminy w kwalifikacjach: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.