Szkoła, do której zmierzamy to szkoła:

 

Autonomiczna – w doborze kadry, form pracy i celów.

Bezpieczna – wolna od patologii, przemocy, zagrożeń.

Demokratyczna – sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i  rodziców, posiadająca radę pedagogiczną podejmującą decyzje
z dyrektorem, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty.

Humanistyczna – wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych na chrześcijańskich zasadach etycznych, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazująca, jak praktycznie można  realizować wartości i ideały.

Kultywująca tradycje wojskowe – ucząca poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 9. Pułku Strzelców Konnych.

Nowoczesna – stosująca nowatorskie metody nauczania, formy pracy i środki dydaktyczne.

Otwarta – urządzająca imprezy środowiskowe, udostępniająca dzieciom i ich rodzinom boisko, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, organizująca działalność pozalekcyjną
i rozrywkową dla wszystkich klientów szkoły.

Przygotowująca do życia – dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, właściwego odbioru i wykorzystania mediów, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia w grupie
i korzystania z technicznych środków komunikacji.

Samodzielna finansowo – posiadająca dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne wyposażenie.

Twórcza – innowacyjna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości  rozwijania talentów
i zdolności uczniów.

Zdrowa – ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbająca o higienę psychiczną dzieci, chroniąca nauczycieli przed nerwicą i wypalaniem zawodowym, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, unikająca przeciążeń ucznia, niehigienicznego planu zajęć, zapewniająca wychowanie moralne, prorodzinne i seksualne uczniom, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia tak, że absolwenci mówią o niej „moja szkoła”.

 

Z własnym obliczem – tradycją i tożsamością.

W naszej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły skoncentrujemy się głównie na zapewnianiu jakości. W praktyce fakt ten spowoduje przeniesienie uwagi na budowanie procedur zapewniających osiągnięcie określonych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Naszym zdaniem, jakość w edukacji to: jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, czyli osiągnięcie maksimum w danych warunkach. Posłużą temu następujące działania:

 • zarządzanie i organizacja;
 • podnoszenie jakości kształcenia i efektów kształcenia;
 • nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej;
 • współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami;
 • promocja szkoły.

Zarządzanie i organizacja

Według nas „Szkoła dobrze zorganizowana” to taka instytucja edukacyjno-wychowawcza, w której zrobiono wszystko, co możliwe, dla stworzenia optymalnych warunków i szans rozwoju i sukcesu każdego ucznia oraz wykorzystano je w maksymalnym stopniu. To taki układ społeczności ludzkich, w których szanowane są uprawnienia, ale także egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z ich członków. Dlatego będziemy się starać być menadżerami oświaty, którzy stwarzają warunki oraz inspirują do twórczego poszukiwania wciąż nowych metod i form działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacyjnej poprzez:

 • korzystanie z dotychczasowej wiedzy i doświadczeń Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły;
 • planowanie rozwoju i ewaluacji  działań wspierających proces doskonalenia jakości pracy szkoły;
 • zaangażowanie w realizację wspólnych celów działania,
 • delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań członkom Rady Pedagogicznej, stosownie do posiadanych przez nich predyspozycji i kompetencji,
 • wewnętrzne doskonalenie organizacji i rozwój szkoły dokonujący się od wewnątrz, czyli WDN;
 • doradzanie, motywowanie i pomoc w rozwoju istniejących przedmiotowych zespołów nauczycieli;
 • tworzenie zespołów zadaniowych realizujących zadania z zakresu zapewniania jakości pracy szkoły i jej mierzenia;
 • przestrzeganie wypracowanych norm oraz zasad podejmowania decyzji i reagowania w sytuacjach trudnych;
 • czuwanie nad sprawną komunikacją i wspieranie jej wśród członków Rady Pedagogicznej;
 • wspólne szukanie twórczych rozwiązań w trudnych sytuacjach;
 • szanowanie odrębności innych ludzi nawet wtedy, kiedy wydaje się, że ich wizja i cele są dość odległe od naszych – poszukiwanie płaszczyzn porozumienia;
 • ustalanie nie tylko, co robić, ale jak to robić;
 • połączenie programu rozwoju szkoły z planami rozwoju zawodowego nauczyciela poprzez stworzenie takich warunków, w których te dwa aspekty są ze sobą silnie powiązane, co oznacza że:
  • rozwój zawodowy nauczyciela wpływa na rozwój szkoły,
  • rozwój szkoły wspiera, a czasami wywiera wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela,
  • sukcesy własne nauczycieli przyczyniają się do sukcesu szkoły,
  • szkoła stosuje materialne i niematerialne bodźce motywowania do pracy;
  • poczucie humoru i pogoda ducha nauczycieli ułatwiają pracę i rozładowują napięcie.

Podnoszenie jakości kształcenia i efektów kształcenia

Chcemy, aby o szkole mówiono, że jest „nastawiona na ucznia”, że „wspiera i wzbogaca uczenie się”, że tworzy „społeczność dydaktyczną”. W takiej szkole dorośli i młodzież zaangażowani są w kształcenie ustawiczne, a praca podporządkowana jest rozwojowi jednostki i realizacji jej potencjału. Posłużą temu następujące działania:

 • wspieranie doskonalenia nauczycieli, aby można powiedzieć o każdym z nich, że jest „efektywnym nauczycielem”, tzn. takim, który posiada zasób wiedzy niezbędny dla sztuki nauczania i uczenia się, dysponuje bogatym repertuarem najlepszych sposobów pracy z młodzieżą oraz jest refleksyjnym praktykiem;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o innowacje pedagogiczne i programy własne oraz o kółka zainteresowań;
 • wspieranie nauczycieli w wyborze programów nauczania, które by łączyły cztery elementy: wiedzę przedmiotową z rozwojem osobistym uczniów, nabywaniem przez nich umiejętności życiowych oraz uczeniem, jak się uczyć;
 • zaspakajanie potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się i oddziaływanie na wszystkie rodzaje inteligencji (indywidualizacja nauczania- uczenia się);
 • propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową;
 • wprowadzenie obok oceny wyrażonej stopniem szkolnym oceniania kształtującego – ocena kształtująca dokonana w dowolnym momencie, zawiera zarówno odniesienie do założonego celu kształcenia, jak i analizę niepowodzeń i dokonań oraz wskazania i zalecenia na przyszłość;
 • udział uczniów w różnego rodzaju konkursach;
 • otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieranie ich rodziców;
 • planowe uczenie wychodzące poza szkołę (praca domowa, studia biblioteczne, badanie terenowe, instytucje kulturalne itd.);
 • rozwijanie bazy dydaktycznej poprzez:
  • wymianę lub renowację istniejących sprzętów szkolnych,
  • wzbogacanie bazy informatycznej szkoły: pozyskanie nowej pracowni komputerowej i wyposażenie w nowe oprogramowanie edukacyjne,
  • wzbogacenie klaso-pracowni o nowe środki dydaktyczne,
  • wzbogacenie księgozbioru biblioteki,
  • utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej szkoły,
  • dbanie o wystrój wnętrza budynku;
  • dbanie o otoczenie zewnętrzne szkoły;
  • badanie poszczególnych obszarów pracy szkoły, aby można było opisać pożądany stan jej funkcjonowania – ten proces powinien przynieść wynik, który pomoże placówce efektywniej planować lub inicjować zadania dla dalszego jej doskonalenia.

Nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły

Zgodnie z mottem „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem” – wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem. Rola wychowawców sprowadza się do towarzyszenia wychowankowi w tym rozwoju i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego jest głównym zadaniem wychowawców. Szczególnie należy dbać o ład moralny i duchowy, ponieważ dzięki nim dokonuje się integracja poszczególnych sfer życia człowieka i jego wszechstronny rozwój. Chcemy to uzyskać poprzez:

 • wypracowanie klimatu szkoły, który wyraża się w warunkach organizacyjnych i sieci powiązań międzyludzkich. Chcemy, aby sprzyjający efektywnej edukacji klimat tej szkoły przejawiał się, na przykład w:
  • utożsamianiu się ze szkołą i dumie z niej (społeczność dobrej szkoły jest spójna),
  • gościnności (dobre szkoły dobrze się prezentują);
  • wysokich oczekiwaniach wobec uczniów i nauczycieli (dobre szkoły spodziewają się najlepszego po każdym),
  • silnym, świadomym zadań kierownictwie (dobre szkoły są dobrze zarządzane),
  • pozytywnym podejściu do ucznia (dobre szkoły motywują uczniów pochwałami),
  • partnerskiej współpracy z rodzicami i społecznością lokalną (dobre szkoły angażują do pracy ludzi spoza niej);
 • integrację działań z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki i profilaktyki – np. wyodrębnić działania profilaktyczne w pracy szkoły, tzn. dostrzec elementy profilaktyczne w programach nauczania i wychowawczym oraz zaplanować działania specyficzne dla profilaktyki szkolnej;
 • profilaktykę pierwszorzędową, w której eliminowanie czynników ryzyka staje się skuteczne jedynie wtedy, jeśli wprowadzi się działania wzmacniające czynniki chroniące, takie jak:
  • współpraca z rodzicami – pomoc rodzicom w budowaniu silnej więzi emocjonalnej z dziećmi;
  • wprowadzenie do nauczania metod aktywizujących i metod pedagogiki zabawy, zainteresowanie uczniów rożnymi dziedzinami wiedzy oraz wspólne odkrywanie tajemnic świata i nauki pozwoli każdemu poczuć się wartościowym człowiekiem;
  • współpraca z parafią w zakresie praktyk religijnych – łatwiej wtedy dbać nauczycielom o poszanowanie przez ich wychowanków praw, norm i wartości społecznych;
  • przynależność do klasy szkolnej jako do pozytywnej grupy, w której są wprowadzane zadania z zakresu integracji, budowania pozytywnych relacji i zwiększania poczucia bezpieczeństwa;
  • wykorzystanie etosu patrona szkoły- 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie do nauki poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych;
  • wprowadzenie programów lub elementów programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem paleniu tytoniu, alkoholizmowi, pornografii, agresji i innym zachowaniom ryzykownym;
  • wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • profilaktykę drugorzędową, czyli reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy (wskazanie, czasem pomoc w organizacji pierwszego kontaktu ze specjalistą, itp.);
  • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości – koła, kluby, świetlica, zabawy dyskoteki, praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego, integrowanie rodziców wokół tych działań;
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły;
  • otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich rodziców i wychowawców;
  • tworzenie wraz z uczniami ceremoniału i tradycji szkoły.

Rozwijanie samorządności uczniowskiej

Realizowana samorządność to zasada, dzięki której szkoła może stać się dla ucznia ważnym miejscem odniesienia. W szkole będziemy wspierać i rozwijać samorządność uczniowską, dzięki, której można:

 • doprowadzić do utożsamiania się uczniów ze szkołą i klasą, a przez to dużo bardziej efektywnie realizować cele pracy wychowawczej, eliminując przy tym zagrożenia ze strony atrakcyjnych dla wielu uczniów toksycznych grup rówieśniczych;
 • eliminować destrukcyjne działania i zachowania uczniów, które mają wpływ na społeczność szkolną;
 • budować wychowawcze relacje z uczniami, których podstawową potrzebą jest niezależność i samostanowienie, którzy pragną sami decydować o sobie i swoim środowisku: będziemy wspierać organizowane przez nich akcje, wysłuchiwać ich propozycji i opinii dotyczących różnych szkolnych spraw.

Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami

Rola rodziców w szkole jest nieoceniona. Ale – naszym zdaniem – umiejętność współpracy nauczycieli z rodzicami (nie tylko z Radą Rodziców) nie powinna ograniczać się tylko do tego, by rodzice akceptowali propozycje szkoły, choćby najsłuszniejsze. Dlatego też preferujemy takie zasady współdziałania, w których rodzice występowaliby  w roli prawdziwych partnerów szkoły – inicjatorów przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz ich współwykonawców. Podstawowym jednak warunkiem dobrego współdziałania nauczycieli z Radą Rodziców jest przestrzeganie praw rodziców w szkole, jak np.:

 • informowanie ich o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
 • zapoznanie z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • przekazywanie informacji o zachowaniu, postępach w nauce i ewentualnych przyczynach trudności dziecka;
 • umożliwienie korzystania z porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci;
 • kształtowanie opinii o pracy szkoły.

Mamy nadzieję, że współpraca i zrozumienie dla podejmowanych działań i przedsięwzięć przyniesie wymierne korzyści dla uczniów i dla szkoły.

W procesie aktywizowania lokalnych społeczności oraz tworzenia szans na lepsze życie obecnych uczniów szkoła może i powinna odgrywać szczególną rolę.

Zwracając uwagę na otoczenie szkoły, możemy rozpoznać w nim zarówno obecnych, jak i przyszłych członków szkolnej społeczności. Warto pamiętać także, że w środowisku lokalnym jest wiele osób i instytucji, które mogłyby współpracować ze szkołą. Oczekiwania społeczności lokalnej wobec szkoły, poza wykonywaniem przez nią głównych zadań (kształcenia i wychowania), do których została powołana, mogą być bardzo różnorodne. Szkoła powinna być jak najsilniej związana ze swoim otoczeniem, swoją „małą ojczyzną”. Do uzyskania takiego stanu należy wykorzystać uprawnienia autonomiczne szkoły.

Autonomia szkoły polegająca na pozostawieniu do decyzji Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły wybór programów nauczania realizowanych w szkole, najważniejszych wartości i problemów realizowanych w obszarze wychowania i profilaktyki sprawia, że szkoła będzie uwzględniała oczekiwania społeczności lokalnej. W tym zakresie współpraca ze środowiskiem lokalnym i organem prowadzącym szkolę jest bardzo ważna. Ponadto takiej szkole łatwiej będzie uzyskać sponsorów, którzy widząc celowość i skutek działań będą systematycznie współdziałać ze szkołą i wzbogacać jej finanse.

W swoich działaniach chcemy współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukację (np. z Towarzystwem Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” 1011 Grajewo OSW, Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową PSP, 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Grajewską Izbą Historyczną, Miejskim Domem Kultury, bibliotekami miejskimi, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi podmiotami).

Promocja szkoły

Promocja szkoły to bardzo obszerny zakres działań, w którym powinna uczestniczyć cała Rada Pedagogiczna. To przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, jednocześnie eksponowanie odrębności placówki, kształtowanie więzi emocjonalnej z nią. Celem perspektywicznym będzie rozwinięcie promocji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły, utrwalanie pozytywnego obrazu placówki w mediach i środowisku.

Planujemy w tym zakresie następujące działania:

 • w dalszym ciągu wydawanie gazetek szkolnych
 • aktualizację strony internetowej szkoły,
 • powołanie osoby z Rady Pedagogicznej odpowiedzialnej za kontakty z masmediami;
 • kontynuację współpracy z lokalnymi czasopismami,
 • prezentowanie dorobku szkoły w lokalnych portalach internetowych;
 • organizację i współorganizację imprez (Rajd Osowe Grzędy – Grajewo, Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”, Wagary w Jednostce, Święto Patrona Szkoły połączone ze Świętem 9. Pułku Strzelców Konnych w ramach Dni Grajewa).

Baza szkoły:

Pragniemy, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość korzystania z bogatego i nowoczesnego wyposażenia, które wspomagałoby ich wszechstronny rozwój tj.:

 • odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej (więcej przyborów niezbędnych do ćwiczeń).
 • dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych z możliwością wykorzystania sprzętu audiowizualnego.
 • pracowni posiadających pełne wyposażenie w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej i wzbogacania zainteresowań uczniów.
 • pracowni wyposażonych w tablice interaktywne.
 • komputerów z dostępem do Internetu w każdej pracowni.
 • wzbogaconej w pomoce i gry dydaktyczne świetlicy.
 • odpowiednio wyposażonego gabinetu pielęgniarki szkolnej.
 • biblioteki dysponującej aktualnym księgozbiorem i zasobami multimedialnymi.

Sylwetka absolwenta szkoły

Pragniemy, aby uczniowie naszej szkoły wszechstronnie się rozwijali i byli wspierani w swym rozwoju.

Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i domu rodzinnego,
 • zna źródła zaspokojenia swych zainteresowań i ciekawości, a także umie z nich korzystać,
 • konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, kształtuje swój światopogląd i opiera się niekorzystnym wpływom innych,
 • umie wykorzystać swoją wiedzę w praktyce,
 • umiejętnie komunikuje się w języku ojczystym i obcym,
 • umie wykorzystywać i korzysta z nowoczesnych technologii,
 • umie współpracować z innymi dla dobra ogółu.

Uczciwy, prawy, wiarygodny tzn., że:

 • zna i stosuje uniwersalne normy zachowań i współuczestnictwa w procesie tworzenia norm szkolnych,
 • swoim zachowaniem wzbudza zaufanie nauczycieli, rodziców i kolegów,
 • postępuje w sposób nie naruszający praw i interesów innych,
 • szanuje własność prywatną i społeczną,
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

 • zna swoje prawa w szkole i w domu oraz potrafi upomnieć się   o ich respektowanie,
 • rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,
 • bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępuje zgodnie z zasadami asertywności,
 • odróżnia fikcję literacką i filmową w przekazach medialnych od świata realnego
 • kultywuje tradycje rodzinne, narodowe, lokalne.

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, tzn., że:

 • zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami kultury,
 • używa języka literackiego bez wulgaryzmów,
 • swoją osobę i poglądy prezentuje w sposób nie naruszający godności innych,
 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu (symbole narodowe i religijne),
 • jest tolerancyjny wobec innych ludzi, odmiennych pod względami: religijnym, fizycznym i kulturowym,
 • umie zachować się kulturalnie poza szkołą i domem, np. w kinie, teatrze i muzeum.

Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo tzn., że:

 • dba o  zdrowie swoje i innych, wygląd i higienę osobistą, stosuje zasady zdrowego trybu życia (racjonalnie odżywia się, wypoczywa aktywnie, nie stosuje używek, środków uzależniających),
 • dba o środowisko naturalne, bo rozumie związek między jego stanem a zdrowiem człowieka,
 • przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego,
 • potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań i dlatego ich unika,
 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (jakie instytucje dbają o nasze bezpieczeństwo; telefony alarmowe),
 • potrafi zorganizować sobie czas (nauka, sport, rozrywka, sen) w racjonalny sposób.

Wyposażony w wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy tzn. że;

 • posiada wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem nauczania, w tym przedmiotów zawodowych;
 • umie korzystać z nabytej wiedzy w  życiu zawodowym,
 • umiejętnie komunikuje się w języku polskim i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
 • umie wykorzystywać wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów,
 • jest wiarygodny, odpowiedzialny, kreatywny, przedsiębiorczy, mobilny, gotowy do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej.