Wtorek 17.03.2020r.


2w   materiały do pobrania: Geografia – 2w

3w   materiały do pobrania: Geografia – 3w

 

1ad

Globalna gospodarka – utrwalenie wiadomości i umiejętności

Zad. 1. Podaj po 4 cechy rolnictwa intensywnego i ekstensywnego.

Zad. 2. W 2010 r. powierzchnia zasiewów pszenicy w Niemczech wynosiła 3297 tys. ha a jęczmienia – 1653 tys. ha.
Z powierzchni tych uzyskano 24106 tys. ton pszenicy i 10412 tys. ton jęczmienia.
Oblicz i podaj nazwę rośliny, której uprawy przyniosły wyższe plony.

Zad. 3. Podaj główny czynnik lokalizacji i typ lokalizacji niżej wymienionych zakładów przemysłowych:

– kopalnia węgla kamiennego,

– piekarnia,

– huta miedzi w Legnicy,

– hydroelektrownia w Żarnowcu,

– zakłady przemysłu elektronicznego w Malezji.

Zad. 4. Podaj nazwę dwóch źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym świata będzie malał oraz dwóch źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym świata będzie wzrastał. Odpowiedź uzasadnij.

Zad. 5. Wskaż zagrożenia związane z tym, że 97% energii w Polsce uzyskuje się ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Zaproponuj inne źródła energii, które mogłyby być w większym stopniu wykorzystywane w Polsce.Rozwiązania proszę przesłać w postaci pliku przez e-dziennik lub na pocztę elektroniczną: ewaprokopiuk@gmail.com

 


Poniedziałek 16.03.2020r.


3d, 3e

Na podstawie treści zawartych w podręczniku (Plutonizm i wulkanizm. Trzęsienia ziemi) oraz innych dostępnych źródeł uzupełnijcie kartę pracy oraz rozwiążcie następujące zadania:

1. Wskaż zależność między budową wulkanu a przebiegiem jego erupcji.

2. Podaj pozytywne i negatywne skutki zjawisk wulkanicznych.

3. Opisz katastrofy wywołane trzęsieniami ziemi lub wykonaj prezentację multimedialną.

4. Oceń warunki życia i działalności człowieka na obszarach aktywnych sejsmicznie

załącznik do pobrania: Plutonizm wulkanizm i trzesienia ziemi – karta pracy

Proszę o przesłanie rozwiązań na e-mail: ewaprokopiuk@gmail.com

1w (sp)

Zapoznaj się z treściami zawartymi w podręczniku – temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego, a następnie wykonaj zadania 1. 2. i 3. znajdujące się na końcu tego podrozdziału.

Proszę o przesłanie odpowiedzi na e-mail: ewaprokopiuk@gmail.com

1w 

Scharakteryzuj wybrany region turystyczny – forma dowolna (np. notatka, plakat, prezentacja, krótki film itp.)

Proszę o przesłanie prac przez e-dziennik lub na e-mail ewaprokopiuk@gmail.com