Regulamin Szczęśliwego Numerka

Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

 1. Każdy ma prawo do szczęścia.
 2. Szczęśliwy Numerek przypisany jest numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym Librus.
 3. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie około godz. 18.00 w dzienniku Librus na następny dzień oraz wyświetlany na kontach Librus  nauczycieli, rodziców  i uczniów.
 4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
 5. Uczeń nieobecny w szkole, którego numer w dzienniku stał się Szczęśliwym Numerkiem, traci szansę na korzystanie ze Szczęśliwego Numerka do czasu następnego wylosowania.
 6. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 7. Szczęśliwy Numerek obowiązuje podczas dni szkolnych. Wstrzymany jest podczas świąt i dni wolnych od zajęć.
 8. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz zadań domowych zadanych dzień wcześniej.
 9. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
 10. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi ustnej zapowiedzianej wcześniej konkretnemu uczniowi przez nauczyciela.
 11. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z bieżącej pracy na lekcji oraz z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 12. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju uczeń może, ale nie musi skorzystać.
 13. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
 14. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do Statutu Szkoły oraz do Regulaminu Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny – wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
 15. Regulamin Szczęśliwego Numerka w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie wchodzi w życie z dniem 25.09.2021r. i obowiązuje wszystkich uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.