23.03.2020r. – 27.03.2020r. 


2w/3d biologia (zakres rozszerzony)

 Obejrzyj wykład, dotyczący płazów a następnie dokończ  notatkę o płazach w zeszycie: układ krwionośny, układ nerwowy, układ wydalniczy płazów, rozmnażanie i rozwój płazów beznogich, przystosowanie płazów do życia w dwóch środowiskach.

Link do wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=ALCRS73Lago

 Zrób polecenia kontrolne z podręcznika 1-7 strona 368 a następnie prześlij na moją pocztę (emipiaskiewicz@wp.pl).

 

1d(sp), 1ae(sp), 1w(sp) chemia

 Rozwiąż  (dokończ)  zadania znajdujące się w podręczniku „Sprawdź czy potrafisz”( zad. 3-6 strona 122).

 

1d(sp), 1ae(sp), 1w(sp) biologia

Zrób zadania znajdujące się w podręczniku „Sprawdź czy już umiesz” ( zad. 1-14 str. 104-106)

 

1d,1ad,1e,1w chemia

Napisz dłuższą wypowiedź na temat: Rodzaje substancji leczniczych. Swoją pracę  poprzyj przykładami ze swojego życia codziennego. Pracę  prześlij  na moją pocztę do 27.03.2020r.(emipiaskiewicz@wp.pl).

 

1d,1ad,1e,1w biologia

Napisz dłuższą wypowiedź na temat: Wpływ GMO i organizmów transgenicznych na życie i zdrowie człowieka. Swoją pracę  poprzyj przykładami ze swojego życia codziennego. Pracę  prześlij  na moją pocztę do 27.03.2020r. (emipiaskiewicz@wp.pl).

 

1ae (sp) geografia

Na podstawie tekstu w podręczniku (str. 108-111), napisz (w zeszycie) notatkę na temat: Plutonizm, wulkanizm. Opracuj zagadnienia: 1. Co to jest plutonizm, magma, intruzje magmatyczne? 2. Co to jest wulkanizm, lawa? 3. Wymień produkty wulkaniczne 4. Wymień i krótko opisz typy wulkanów 5. Narysuj wulkan i podpisz jego elementy (str. 110,111). Zrób zdjęcie swojej notatki i prześlij na moją pocztę do 27.03.2020r (emipiaskiewicz@wp.pl).

 

1d, 1e  geografia

Zrób ćwiczenia z podręcznika dotyczące transportu (ćwiczenia 1,2,3 str. 115)  i prześlij na moją pocztę (emipiaskiewicz@wp.pl)

 


16.03.2020r. – 20.03.2020r. 


2w/3d – biologia (zakres rozszerzony)  Proszę obejrzeć wykład opisujący ryby. Powtórzcie sobie już znane informacje o tych organizmach. Następnie wypiszcie i opiszcie przystosowanie ryb do życia w wodzie.

link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=uPy0q31whdE

 

2w/3d/3e – przyroda. Proszę wszystkich uczniów którzy należą do grupy przyrody o to byście zrobili pracę konkursową. Konkurs pt: Świat oczami młodych. Praca w formacie A4. Tematyka pracy: Wolontariat. Więcej szczegółów na www.oczamimlodych.pl. Skan lub zdjęcie pracy proszę przesłać na adres: emipiaskiewicz@wp.pl

 

1ae – geografia.
Powtórzenie wiadomości z działu Litosfera.
Zagadnienia na sprawdzian. Proszę opracować zagadnienia do sprawdzianu.
1. Budowa wnętrza Ziemi
2. Co to są minerały, skały?
3. Podział, charakterystyka i przykłady skał
4. Podział surowców mineralnych
5. Zastosowanie skał
6. Tektonika płyt litosfery
7. Ruchy płyt litosfery
8. Ruchy górotwórcze
9. Typy i charakterystyka gór
10. Ruchy epejrogiczne
11. Co to jest plutonizm, wulkanizm, magma, intruzje magmatyczne
12. Produkty wybuchów wulkanów
13. Typy wulkanów
14. Budowa wulkanu
15. Miejsca gdzie występują wulkany
16. Kiedy dochodzi do trzęsień ziemi?
17. Co to jest hipocentrum, epicentrum
18. Następstwa trzęsień ziemi

1d,1e – geografia.
Powtórzenie wiadomości z działu Globalna gospodarka.
Proszę opracować zagadnienia do sprawdzianu.
1. Znaczenie rolnictwa
2. Czynniki rozwoju rolnictwa
3. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego
4. Typy rolnictwa
5. Podział i przykłady (2) roślin uprawnych
6. Co uprawiamy w Polsce
7. Rodzaje chowu zwierząt
8. Chów zwierząt w Polsce
9. Największe kompleksy leśne  i ich charakterystyka
10. Funkcje lasów
11. Rodzaje gospodarki leśnej
12. Charakterystyka rybołówstwa na świecie
13. Co to jest przemysł
14. Podział przemysłu
15. Znaczenie przemysłu
16. Czynniki lokalizacji przemysłu
17. Co produkuje się w Polsce?
18. Co to jest restrukturyzacja i modernizacja przemysłu?
19. Co to jest deglomeracja przemysłu?
20. Działy przemysłu high-tech
21. Czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii
22. Formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech
23. Rodzaje źródeł energii
24. Typy elektrowni
25. Odnawialne źródła energii
26. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej
27. Co to są usługi, komunikacja, transport, terminale?
28. Podział komunikacji
29. Zalety i wady (po 1) poszczególnych typów transportu
30. Czynniki wpływające na ożywienie ruchu turystycznego
31. Rodzaje turystyki
32. Podział walorów turystycznych
33. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki (po 3)
34. Atrakcyjność turystyczna Polski

1ae(sp), 1w(sp), 1d(sp) – biologia.
Powtórzenie wiadomości z działu Komórka.
Proszę opracować zagadnienia do sprawdzianu.
Komórka:
1. Co to jest komórka?
2. Rodzaje komórek
3. Wymień elementy budowy komórki prokariotycznej, eukariotycznej roślinnej i zwierzęcej, grzybowej
4. Budowa błony komórkowej
5. Właściwości błony komórkowej
6. Funkcje błony komórkowej
7. Rodzaje transportu przez błony
8. Osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej
9. Budowa jądra komórkowego
10. Funkcje jądra komórkowego
11. Organizacja DNA w jądrze komórkowym
12. Budowa i funkcje cytozolu i cytoszkieletu
13. Budowa i rola: siateczki śródplazmatycznej, rybosomu, lizosomu, wakuoli, Aparatu Golgiego, mitochondrium
14. Co to jest cykl komórkowy?
15. Co to jest mitoza, mejoza, apoptoza?
16. Przebieg mitozy
17. Przebieg mejozy
18. Znaczenie mitozy
19. Znaczenie mejozy
20. Porównanie mitozy i mejozy

1ae(sp), 1w(sp), 1d(sp) – chemia.
Powtórzenie wiadomości z działu Systematyka związków nieorganicznych.
Proszę opracować zagadnienia teoretyczne do sprawdzianu.

1. Wyjaśnij pojęcia: tlenki, kwasy, wodorotlenki, wodorki, hydraty, sole
2. Podział tlenków ze względu na rodzaj pierwiastka, stanu skupienia, charakteru chemicznego (po 2 przykłady)
3. Właściwości tlenków metali i niemetali
4. Właściwości wodorków metali i niemetali
5. Podział wodorotlenków ze względu na rozpuszczalność w wodzie, charakter chemiczny(po 2 przykłady)
6. Właściwości wodorotlenków amfoterycznych
7. Podział kwasów (po 2 przykłady)
8. Podział soli (po 2 przykłady)
9. Reakcje otrzymywania soli
10. Zastosowanie soli

3w/4ae- biologia (zakres rozszerzony)
Po czasie kwarantannych mamy do zaliczenia dwa działy. Wykorzystajcie ten czas na naukę do matury.
Poniżej zagadnienia z dwóch działów.

Układ odpornościowy:
1. Elementy budowy układu odpornościowego
2. Cząsteczki układu odpornościowego
3. Odporność swoista i nieswoista
4. Odpowiedz immunologiczna organizmu
5. Odporność czynna i bierna
6. Choroby autoimmunologiczne- anemia hemolityczna, miastemia, cukrzyca typu I, stwardnienie rozsiane i inne: AIDS, alergie.

Układ wydalniczy:
1. Funkcje układu wydalniczego
2. Produkty przemiany materii
3. Budowa i funkcje poszczególnych elementów układu wydalniczego
4. Budowa nerki
5. Budowa i funkcjonowanie nefronu
6. Mechanizm powstawania moczu pierwotnego i wtórnego
7. Porównanie składu moczu pierwotnego i ostatecznego
8. Wydzielnicza funkcja nerek
9. Badania moczu
10.Choroby układu wydalniczego – niewydolność nerek, zapalenie układu wydalniczego, kamica nerkowa,
11. Profilaktyka układu wydalniczego
Proszę wydrukować i rozwiązać arkusze maturalne:
– maj 2015 OKE
– maj 2014 OKE

 

  • 2w/3d – biologia rozszerzenie
  • 3w/ 4ae – biologia rozszerzenie
  • 2w/3d – przyroda
  • 1e, 1d, 1ad, 1w – biologia
  • 1e, 1d, 1ad, 1w – chemia
  • 1ae(sp), 1d(sp), 1w(sp) – biologia
  • 1ae(sp), 1d(sp), 1w(sp) – chemia
  • 1e, 1d – geografia
  • 1ae(sp) – geografia